Mikki: Where are the fashion police?

Mikki: Where are the fashion police?

P272